^На початок

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Завдання ліцею навчити жити!

Виховання вирішує долю людини!

Ми творимо Людину!

Освіта скарб, ми ключ до нього!

Навчаємо розумом, виховуємо серцем!

Витяг зі Статуту державного професійно-технічного навчального закладу "Полтавський професійний ліцей транспорту":

4.3. Права і обов'язки учнів, слухачів професійного ліцею визначаються законодавством України та цим Статутом.

4.4. Учні, слухачі професійного ліцею мають право на:
а) належні умови навчання за обраною професією;
б) матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
в) навчання професії за індивідуальною програмою;
г) безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами професійного ліцею;
ґ) матеріальну допомогу;
д) оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно із законодавством України;
е) безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я;
є) щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;
ж) безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, що не дає змоги продовжувати навчання за обраною професією;
з) додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
и) продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до укладеної з професійним ліцеєм угоди, у тому числі і на контрактній основі;
і) направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон;
ї) участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
й) особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні і вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, одержання стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;
к) участь в об'єднаннях громадян;
л) безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
м) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь та гідність;
н) пільговий проїзд у транспорті в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
4.5. Відволікання учнів, слухачів професійного ліцею за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.
4.6. Учні, слухачі професійного ліцею зобов'язані:
а) дотримуватись законодавства України, моральних та етичних норм;
б) виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь, навичок;
в) систематично і досконало оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний та громадянський рівень;
г) відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;
ґ) дотримуватись вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку професійного ліцею;
д) виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю робітників відповідних підприємств, установ, організацій;
е) дотримуватись правил охорони праці під час практичного навчання і виробничої практики;
є) бережно ставитись до обладнання, засобів навчання, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі.
4.7. Збитки, що навмисно заподіяні учнями, слухачами професійного ліцею підприємству, установі, організації, тощо, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства України.
4.8. За невиконання обов'язків і систематичне порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку професійного ліцею, до учня, слухача застосовуються такі заходи впливу як попередження, догана, відрахування з навчального закладу. Заходи впливу до учня, слухача професійного ліцею застосовуються на підставі подання класного керівника, викладача, майстра виробничого навчання або інших педагогічних працівників та оформлюються наказом керівника професійного ліцею.
Порядок накладення дисциплінарного стягнення, відрахування з професійного ліцею визначається Статутом та правилами внутрішнього розпорядку.
4.9. Учень, слухач може бути відрахований з професійного ліцею за:
а) власним бажанням;
б) низький рівень навчальних досягнень, незадовільну поведінку;
в) невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;
г) вироком суду, що набрав законної сили;
ґ) грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку професійного ліцею;
д) станом здоров'я;
е) переведенням, за його згодою, в інший навчальний заклад.
Учень, слухач при відрахуванні з професійного ліцею може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.
4.10. За досягнення високих результатів у навчанні та в оволодінні професією, спеціальністю, за активну участь у виробничій діяльності та за інші досягнення застосовуються форми морального та матеріального заохочення учнів, слухачів: подяка, грамота, почесна грамота, нагородження цінним подарунком, занесення на дошку пошани, преміювання.
Для матеріального заохочення учнів, слухачів в професійному ліцеї створюються в установленому порядку фонди матеріального заохочення, які формуються за рахунок коштів бюджету, доходів від виробничої діяльності та залучення коштів підприємств, установ, організацій, громадян.
4.11. Час навчання в професійному ліцеї зараховується до трудового стажу учня, слухача, у тому числі до безперервного і до стажу роботи за спеціальністю, що дає право на пільги, встановлені для відповідної категорії працівників, якщо перерва між днем закінчення навчання і днем зарахування на роботу за одержаною професією не перевищує трьох місяців.
Випускникам професійного ліцею денної форми навчання, які навчалися 10 і більше місяців, надається оплачувана відпустка підприємством, установою, організацією протягом перших трьох місяців роботи в ньому. Тривалість щорічної основної відпустки випускників віком до 18-ти років становить 31 календарний день, випускників віком понад 18 років – відповідно до встановленої на підприємстві для робітників відповідної професії, спеціальності, посади.
4.12. Випускникам, які навчалися за денною формою навчання менш ніж 10 місяців, час навчання зараховується до трудового стажу, що дає право на щорічну основну відпустку.
Випускникам, які навчалися за державним замовленням, держава гарантує надання першого робочого місця відповідно до одержаної професії згідно з законодавством України.
Інші питання соціального захисту учнів, слухачів професійного ліцею регулюються законодавством України.
4.13. Учню професійного ліцею видається учнівський квиток встановленого зразка.