^На початок

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Завдання ліцею навчити жити!

Виховання вирішує долю людини!

Ми творимо Людину!

Освіта скарб, ми ключ до нього!

Навчаємо розумом, виховуємо серцем!

І. Загальна частина

1.1. Правила прийому до ДПТНЗ «Полтавський професійний ліцей транспорту» (далі – Ліцей) розроблені відповідно до законодавства України та на основі «Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 року № 499, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.05.2013 року за № 823/23355.

1.2. До Державного професійно-технічного навчального закладу «Полтавський професійний ліцей транспорту» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.
Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну) освіту у навчальному закладі відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.
Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту згідно з Законом України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», має рівне з громадянами України право на освіту.
Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до ДПТНЗ «Полтавський професійний ліцей транспорту» здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» (додаток 1).

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється у межах державного замовлення та/або регіонального замовлення відповідно до чинного законодавства.

1.6.Прийом громадян понад державне та/або регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом ДПТНЗ «Полтавський професійний ліцей транспорту» здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ДПТНЗ «Полтавський професійний ліцей транспорту», який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ДПТНЗ «Полтавський професійний ліцей транспорту» на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України згідно з «Типовими правилами» та затверджуються директором Ліцею за погодженням Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації не пізніше 1 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ДПТНЗ «Полтавський професійний ліцей транспорту» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди і обумовлюють:

 • перелік професій, згідно з отриманою ліцензією;
 • вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;
 • плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, терміни навчання за професіями;
 • форми та ступеневість навчання;
 • обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показниками;
 • порядок і форми проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів., тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань;
 • порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;
 • порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
 • порядок проходження медичного огляду вступників до ліцею, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

Прийом учнів до ліцею здійснюється на підставі ліцензій Міністерства освіти і науки України: серія АЕ № 458149 від 04.04. 2014р.

 

Форма навчання – денна.

Порядок проходження медичного огляду вступників:

Медичний огляд вступники проходять у закладах охорони здоров’я за місцем свого проживання для отримання медичної довідки (лікарського консультаційного висновку) за формою 086/о (затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України 14.02.2012 року, № 110) з лікарським висновком про професійну придатність навчатися за обраною професією.

Медичну довідку (лікарський консультаційний висновок) за формою № 086/о вступники подають до приймальної комісії ліцею у визначений термін.

Порядок роботи приймальної комісії:

Приймальна комісія працює з понеділка до п’ятниці (з 8.00 год. до 16.30год., перерва з 12.00 до 12.30 год.)

2.6. Прийом документів від вступників завершується не раніше ніж за п’ятнадцять днів до початку навчальних занять. Строк проведення прийому документів на навчання з 20 березня по 30 серпня, у разі продовження набору за рішенням Міністерства освіти і науки України та/або Департаменту освіти і науки України Полтавської облдержадміністрації – до 01.10.2019.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Ліцею, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають: 

 • документ про освіту в оригіналі: свідоцтво про здобуття базової середньої освіти, або свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.
 • медичну довідку за формою 086/о, 063-о;
 • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • ідентифікаційний код;
 • довідку про склад сім’ї;
 • автобіографію;
 • копію паспорта;
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в ліцей (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ направлення на навчання, або укладають тристоронній договір.

IV. Умови прийому

 4.1. Прийом до ДПТНЗ «Полтавський професійний ліцей транспорту» проводиться за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту (для вступників на основі базової загальної середньої освіти) або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

4.2. Конкурсний відбір проводиться згідно графіка, затвердженого директором ліцею ( додаток 2).
Початок роботи комісії по зарахуванню – 9.00 годин.

4.3. У випадку, якщо конкурсний бал є однаковим, зарахування проводиться за вищим балом з профільного предмету, виставленого в документі про освіту.

4.4. Вступники пільгової категорії йдуть поза конкурсом.

4.5.Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»(зі змінами);
 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж 25 серпня приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання в ДПТНЗ «Полтавський професійний ліцей транспорту» за обраною формою навчання.

5.4. Порядок оскарження результатів відбору на навчання.

Оскарження результатів конкурсного відбору подається особисто вступником у письмовій формі ( заява) в триденний термін після їх оголошення на ім'я голови приймальної комісії.

За наказом директора ліцею створюється апеляційна комісія, яка розглядає заяву та приймає рішення щодо зарахування на навчання.

Рішення апеляційної комісії приймається не пізніше 5 днів після оскарження та доводиться до відома вступника.

Рішення апеляційної комісії є остаточним.

Директор ліцею відповідає за організацію і проведення конкурсного прийому учнів до ліцею.

Контроль за організацією, проведенням конкурсу і порядком зарахування учнів до ліцею за результатами конкурсного відбору здійснює директор ліцею.

5.5. Зарахування в Ліцей здійснюється наказом директора ліцею.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ДПТНЗ «Полтавський професійний ліцей транспорту» може супроводжуватись укладанням договору між ліцеєм, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до ДПТНЗ «Полтавський професійний ліцей транспорту» на навчання здійснюється у межах державного замовлення та/або регіонального замовлення відповідно до чинного законодавства.

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій ліцей може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Контроль за дотриманням правил прийому до ДПТНЗ «Полтавський професійний ліцей транспорту» здійснюється Міністерством освіти і науки України, Департаментом освіти і науки Полтавської облдержадміністрації.